Regler og love

Arkivloven

Her finder du reglerne om retten til at få indsigt i sagsakter, der er blevet afleveret til et arkiv (Rigsarkivet eller et stadsarkiv).

Læs mere om arkivloven

Egenacces-bestemelsen

Lov om ændring af arkivloven, der giver borgerne ret til indsigt i egne personoplysninger. Trådte i kraft d. 1.januar 2021 (Ret til indsigt i egne personoplysninger). Trådte i kraft d. 1. januar 2021.

Læs mere om lov om ændring af arkivloven

Serviceloven

Lov om social service. Her finder du reglerne om børnesager i kommunerne. 

Læs mere om serviceloven

Lovforslag om barnets lov

Her finder du det lovforslag, som er fremsat i oktober 2023, om en ny ”Barnets lov”, der efter planen vil erstatte servicelovens regler om børnesager i foråret 2023.

Læs mere om lovforslag om barnets lov

Lovforslag om ændringer som følge af barnets lov

Her finder du det lovforslag, som er fremsat i oktober 2023, om de ændringer, der vil blive gennemført i en række andre love som følge af en ny ”Barnets lov”.

Læs mere om lovforslag om ændringer som følge af barnets lov

Socialretssikkerhedsloven

Her finder du de regler, der gælder for kommunernes behandling af sager efter den sociale lovgivning, bl.a. børnesager. Dvs.  grundlæggende principper og rettigheder til inddragelse, hurtighed, helhed, regler om kommunens indhentelse af oplysninger i sociale sager, regler om, hvilken kommune, der er opholdskommune i en sag mv. og reglerne om de forskellige instanser og udvalg på området – børn- og ungeudvalgene i de enkelte kommuner, Ankestyrelsen mv.

Læs mere om socialretssikkerhedsloven

Forvaltningsloven

Her finder du de reglerne om de rettigheder, du har som part i en sag, hvor der træffes afgørelse af den offentlige forvaltning – bl.a. til at blive vejledt, lade dig repræsentere eller bistå under sagsbehandlingen, til at få aktindsigt i sagens dokumenter og oplysninger og at blive hørt (partshøring), få en begrundelse og klagevejledning. 

Læs mere om forvaltningsloven

Offentlighedsloven

lov om offentlighed i forvaltningen. Her finder du reglerne om myndighedernes notat- og journaliseringspligt, som er de regler, der fastsætter rammerne for skriftlighed. Det er også her, at du finder reglerne om retten til at få indsigt i de offentlige myndigheders arbejde og i oplysninger om en selv, som forvaltningen sidder inde med, fx notater i skole- eller familieforvaltningen, som ikke indgår i en bestemt sag eller som indgår i en sag, man ikke selv er part i.

Læs mere om offentlighedsloven

GDPR (EU Databeskyttelsesforordning)

Her finder du de regler, som er fastsat i EU om behandlingen af personoplysninger, dvs. krav om sikkerhed og behandling i forhold til oplysninger, der kan henføres til bestemte personer.

Læs mere om GDPR (EU databeskyttelsesforordning)

Den danske databeskyttelseslov

Her finder du de regler, som gælder særligt i Danmark om behandlingen af personoplysninger.

Læs mere om den danske databeskyttelseslov

Lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Her finder du de grundlæggende menneskerettigheder, man har som borger i de lande, der har tilsluttet sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er bl.a. retten til privat- og familieliv.

Læs mere om lov om den Europæiske menneskerettighedskonvention

FN’s Børnekonvention

Her finder du de rettigheder, som børn har globalt – det er bl.a. retten til identitet, til frit at udforme sine synspunkter, tanke- og ytringsfrihed, privat- og familieliv, beskyttelse, omsorg, kompensation for funktionsnedsættelse.

Læs mere om FN’s børnekonvention

BEMÆRK, at da der henvises til lovbekendtgørelserne som er offentliggjort i den statslige retskildedatabase, Retsinformation, er senere lovændringer ikke skrevet ind i lovteksten, men fremgår som ændringslove i venstre side af siden. 

Persondatapolitik

Her finder du vores persondata- og cookiepolitik

Se vores persondata- og cookiepolitik

TILMELD DIG VORES NYHEDSMAIL IDAG

KONTAKT OS I DAG

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil du blive kontaktet indenfor 14 arbejdsdage, og sammen laver vi en plan for det videre forløb.

Vi glæder os til at høre fra dig.