Målgrupperog formål

I Målgrupper og formål kan du læse mere om de forskellige målgrupper og hvad projektet kan tilbyde. 

Nuværendeog tidligere anbragte

Projektets primære målgruppe er nuværende og tidligere anbragte i alle aldre, som ønsker at få oplysninger om deres anbringelse i barndommen eller ungdommen. Ifølge Danmarks Statistik var der pr. 31.dec 2019 i alt 13.600 børn anbragt uden for hjemmet. Vi har indhentet skøn fra VIVE og De Anbragtes Vilkår der peger på, at der i dag lever omkring 150.000 personer i Danmark med anbringelsesbaggrund.

Output:

For nuværende og tidligere anbragte skal projektet tilbyde en ”støttet adgang til børnesagsakterne”. Det betyder hjælp og støtte til den enkeltes erindrings- og identitetsarbejde, herunder konkret hjælp til selve opsporingen og udleveringen af børnesagsakterne m.m., samt bearbejdning af de følelsesmæssige reaktioner på indholdet. Målet med denne form for udvidet ”støttet adgang til børnesagsakterne” handler grundlæggende om at styrke de positive potentialer ved at finde og læse sine børnesagsakter og minimere de negative. Tidligere og nuværende anbragte skal derfor have kendskab til projektets forskellige initiativer og herigennem ”klædes på” til deres møde med børnesagsakterne. I den forbindelse skal de med projektet tilbydes hjælp til opsporing og bearbejdning af indholdet. Projektet skal desuden understøtte og udvikle kommunernes dokumentationspraksis, så børn og unge i højere grad føler sig hørt og inddraget i udarbejdelsen af skriftlige dokumenter, der handler om dem selv og deres familier. Dette vil styrke deres oplevelse af, at de har rettigheder, tages alvorligt og har indflydelse og vil således styrke deres selvværd og medborgerskabsfølelse.

Dokumenter

Egen acess-sagsbehandlerei Rigsarkivet og i kommunale arkiver

Den anden målgruppe består af egenacces-sagsbehandlere i Rigsarkivet og i kommunale arkiver (§ 7-arkiver), der i henhold til kapitel 7a i arkivloven skal træffe afgørelse om borgernes henvendelser om indsigt i egne personoplysninger, samt sagsbehandlere, jurister og andre medarbejdere, der arbejder med aktindsigtsbegæringer i landets 98 kommuner.

Output:

For sagsbehandlere, jurister og andre medarbejdere, der på forskellige måder arbejder med egenacces eller aktindsigtsbegæringer fra nuværende og tidligere anbragte, skal projektet udvikle inspirationsmaterialer og konkrete it-baserede hjælpeværktøjer (fx De anbragtes Danmarkskort, interaktive flowcharts over sagsgange, links til regler og administrativ praksis, guidning til yderligere rådgivning mv.), der har til formål at understøtte en mere præcis og effektiv sagsbehandling. 

Kommunale aktører,samt profesionelle på private institutioner

Den tredje målgruppe består af kommunale aktører i landets 98 kommuner, samt professionelle på private institutioner, der på forskellig vis arbejder med skriftlig dokumentation i børne- og ungesager: Socialrådgivere, pædagoger, familieplejekonsulenter, skolelærere, sundhedsplejersker mfl.

Output:

For kommunale aktører, der arbejder med skriftlig dokumentation i børnesager, skal projektet inspirere til nye måder at arbejde med skriftlighed og inddragelse på. Sammen med kommunale aktører skal der i projektet udarbejdes inspirationsmaterialer med skriftlige råd til hvordan man kan skrive om børn og unge samt hvordan man kan inddrage børn og unge i udarbejdelsen af børnesagsakter. Disse skal være handlingsanvisende og bl.a. indeholde gode og dårlige eksempler på skriftlig dokumentation (fx i form af børnefaglige undersøgelser, handleplaner, underretninger, statusnotater m.m.). Retningslinjerne skal hjælpe til at sikre, at børn og unge, der læser deres egne sagsakter, oplever beskrivelserne af dem selv og deres familier som respektfulde.

Frivillige ogansatte hjælpere

Den fjerde målgruppe består af frivillige og ansatte i foreninger, organisationer, museer og væresteder, der har nuværende og tidligere anbragte som deres målgruppe, og som på forskellige måder ønsker at arbejde med at støtte nuværende og tidligere anbragte i deres søgen efter børnesagsakter og i den efterfølgende bearbejdning af indholdet.

Output:

For gruppen af frivillige og ansatte hjælpere, skal delprojekt 4 opbygge et netværk for alle, der ønsker at hjælpe nuværende og tidligere anbragte i deres søgen efter deres børnesagsakter, samt i læsningen og bearbejdningen af indholdet. Der er brug for en generel opkvalificering af denne gruppe og nogle specifikke retningslinjer, vejledninger og værktøjer, der gør dem i stand til imødekomme nuværende og tidligere anbragtes særlige behov og ønsker. Det er også afgørende, at gruppen bl.a. har den nødvendige viden om arkivloven, databeskyttelsesforordningen og et grundlæggende indblik i centrale etiske problemstillinger. 
Igennem delprojekt 5  skal der desuden udvikles og etableres individuelle støtte- og samtalegrupper, der arbejder med at bearbejde børnesagsakternes indhold via både terapeutiske og støttende samtaler.

KONTAKT OS I DAG

Når vi har modtaget dine oplysninger, vil du blive kontaktet indenfor 14 arbejdsdage, og sammen laver vi en plan for det videre forløb.

Vi glæder os til at høre fra dig.

TILMELD DIG VORES NYHEDSMAIL IDAG